Stiftelsen TOR/Skattenytt

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nätverket för redovisningsrättslig forskning
– en programförklaring

Det finns en mängd viktiga redovisningsrättsliga frågor som enligt vår mening inte har varit föremål för tillräcklig rättsvetenskaplig behandling. Samtidigt finns det ett intresse för dessa frågor hos ganska många rättsvetenskapligt verksamma över landet. I samarbete med Skattenytt startas härmed ett nätverk för rättsvetenskaplig behandling av redovisningsrättsliga frågor (Nätverket för redovisningsrättslig forskning).

Syftet med nätverket är att ta tillvara intresset för rättsvetenskaplig behandling av redovisningsrättsliga frågor genom att ge frågorna ett forum. Förhoppningen är att detta forum ska kunna bidra till att främja ett framgångsrikt utarbetande och genomförande av forskningsprojekt inom redovisningsrättens område, och att öka intresset för detta forskningsområde.

Sin forumskapande funktion ska nätverket uppfylla huvudsakligen genom att underlätta kontakterna mellan personer verksamma inom detta området. Detta ska ske

1)  dels genom att på Skattenytts hemsida tillhandahålla namn på personer som har anmält sitt intresse att delta i nätverket (detta sker på Nätverkets plats på Skattenytts hemsida),

2)  dels genom att ordna sammankomster för vetenskaplig diskussion av olika redovisningsrättsliga frågor och att om möjligt vara behjälpliga när sådana sammankomster arrangeras av andra än nätverket.

Initiativtagarna till nätverket är verksamma inom det skatterättsliga fältet. Med tanke på att redovisningsrätten har en tydlig juridisk betydelse just inom skatterätten och på att Skattenytts hemsida är nätverkets hemvist är det naturligt att nätverkets verksamhet åtminstone inledningsvis kommer att koncentreras på rättsvetenskapliga frågor kring externredovisning (särskilt då i juridisk person) & beskattning. Nätverket är dock öppet för andra redovisningsrättsliga frågor och för personer med intresse för dessa andra frågor. På sikt kan nätverkets verksamhet komma att vidgas, både avseende former och intresseriktning.

Nätverket är helt öppet för alla intresserade, forskare såväl som praktiker, i Sverige såväl som utomlands. Anmälan till nätverket sker genom e-post till Jan Kellgren, Linköpings universitet (janke@eki.liu.se). Anmälda personer namnges (med e-post­adress) på nätverkets hemsida och de erbjuds att där lägga en länk till eventuella egna forskarpresentationer på hemsidan för respektive arbetsplats.

Medlemmarna i nätverkets förväntas ha en positiv inställning till att diskutera redovisningsfrågor ur ett rättsvetenskapligt perspektiv med andra personer i nätverket och att delta aktivt, även med presentation av diskussionsmaterial, vid de planerade årliga sammankomsterna. Alla initiativ och förslag till seminarier och sammankomster välkomnas varmt!

Varmt välkomna!

Axel Hilling (Internationella Handelshögskolan i Jönköping) och Jan Kellgren (Linköpings universitet)

Frågor om nätverket besvaras av Jan Kellgren, på janke@eki.liu.se