Stiftelsen TOR/Skattenytt

   

 

 

 

 

 

 

 

TOR/SKATTENYTTS Stiftelse

Stipendier

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom skatterätten och de angränsande rättsområden, på vilka skatterätten bygger. Stiftelsen verkar för sitt ändamål i första hand genom att dela ut stipendier till enskilda personer eller forskningsgrupper för planering och genomförande av forsknings- och utvecklingsprojekt inom angivet ämnesområde. Eventuella gränsdragningsfrågor avgörs av ämnesansvarig vid respektive lärosäte.

Några vanliga stipendier är:

Post doc - stipendier

Stiftelsen TOR/Skattenytt kan utdela s.k. post doc.-stipendier.

Stipendier kan tilldelas

- för forskning som ligger inom stiftelsens ändamål,

- företrädesvis till forskare som avlagt juris doktorsexamen eller liknande examen tidigast fem år före stiftelsens beslut om stipendiet, och

- som har väsentlig betydelse för den svenska skatterätten (däri inbegrips även internationella och komparativa studier).

Vid bedömningen av om stipendium ska tilldelas en sökande beaktas dels kvalitén på genomförd forskning (avhandling och eventuell annan forskningsproduktion), dels det forskningsprojekt som planeras att genomföras med hjälp av stipendiet.

Stipendier kan utgå till såväl forskare som har anställning vid universitet och högskola som forskare som saknar sådan anställning men ingår i en skatterättslig forskarmiljö. Stipendiet ska användas för att bereda forskningstid. Stipendier kan sökas för upp till ett års sammanlagd forskningstid. Sökanden kan därvid själv ange andelen forskningstid av heltid (exempelvis 50 % i 2 år). 
 

EALTP
Doktorand får ett schablonbelopp på 6.000 kronor per seminarium för att delta i de EATLP:s doktorandsemimarier som anordnas utomlands. Resa och logi täcks för de seminarier som anordnas i Sverige.

Resestipendier
Alla kategorier av forskare kan få resestipendier. Doktorander prioriteras. För tvådagarsseminarier utgår 6.000 kronor och för tredagarsseminarier 7.500 kronor. Högre belopp kan beviljas i särskilda fall, som exempelvis i fall då sökanden har högre kostnader och har något särskilt uppdrag vid ett seminarium.

"Aspirantstipendier"
Person som aspirerar på att doktorera kan få stipendium om 14.000 kronor per månad i högst sex månader för att finansiera ansökningsskrivande.

Andra typer av stipendier som kan bli aktuella är exempelvis stipendier till forskare vars doktorandtjänst upphört (normalt 14.000 kronor per månad i några månader), stipendier till disputerade forskare för att författa projektbeskrivningar samt tryckningsbidrag (lågprioriterat).

I första hand ska dock s.k. expensmedel från respektive institution användas.

Några ansökningsdatum finns inte. Inkomna ansökningar behandlas på närmast följande styrelsemöte med stiftelsen. Styrelsen sammanträder normalt i maj och i november. Ordföranden får besluta om aspirantstipendier och EATLP-doktorandstipendier.

För de ärenden som ordföranden själv beslutar om tas beslut löpande. För övriga ansökningar gäller att de ska ha inkommit till styrelsens ordförande eller den verkställande personen senast två veckor före ett styrelsesammanträde, för att överhuvudtaget kunna behandlas.